Walne Zebranie członków Stowarzyszenia 10 marca 2023

Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby, które odbędzie się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, dnia 10 marca 2023 r. (piątek) o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum, drugie Zebranie odbędzie się tego samego dnia, o godz. 14:30.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wspomnienie o Członkach Stowarzyszenia: śp. Tadeuszu Ferencu, długoletnim Prezydencie Miasta Rzeszowa i śp. ks. Andrzeju Garbarzu, będącego członkiem Zarządu od początku istnienia Stowarzyszenia.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
 8. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Przedstawienie planów działania Zarządu na rok 2023.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

W czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia istnieje możliwość uregulowania składek członkowskich.