Deklaracja członkowska

Proszę o przyjęcie mnie do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes”.

Imię: ………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….
Imię Ojca: ……………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………
Zawód wykonywany: ……………………………………………………………………………………….
Przynależność do innych organizacji: ………………………………………………………………..
Członkowie Stowarzyszenia wprowadzający: ……………………………………………………
1) ……………………………………………………….
2) ……………………………………………………….
Osoba wprowadzająca odpowiedzialna jest za właściwą postawę nowego członka.

………………………………….
Miejscowość, data

…………………………..
Podpis

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia z dnia ……………………………….. wyżej wymieniona osoba przyjęta została do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes”.

…………………………………………………..
Podpis Przewodniczącego Zarządu