STATUT
RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II
„LUMEN ET SPES”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II „LUMEN ET SPES”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa w zgodzie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, w dialogu społecznym z władzą publiczną.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo oraz odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i zadania

§3

Celem Stowarzyszenia jest promocja i wspieranie dzieł pozostających w sferze dziedzictwa duchowego i naukowego Jana Pawła II.

§4

Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) podejmowanie działań zmierzających do utworzenia i rozwoju „Parku im. Jana Pawła II” w Rzeszowie, upamiętniającego historyczny pobyt Ojca Świętego w Rzeszowie oraz Jego Pontyfikat,
2) wspieranie działalności Instytutu im. Jana Pawła II w Rzeszowie,
3) współpraca z organizacjami i podmiotami noszącymi imię Jana Pawła II,
4) gromadzenie dokumentów i pamiątek związanych z Pontyfikatem Jana Pawła II,
5) popularyzowanie katolickiej nauki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II,
6) inspirowanie różnych środowisk do udzielania pomocy najbiedniejszej młodzieży, w tym fundowania stypendiów,
7) przeciwdziałanie występującym w regionie problemom społecznym, takim jak: bezrobocie, bieda, alkoholizm, narkomania itp.,
8) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie,
9) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
10) prowadzenie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11) prowadzenie działań w kierunku rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
12) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
13) pomoc w działalności charytatywnej oraz woluntarystycznej,
14) działanie w kierunku upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
15) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
16) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
17) współpraca z ośrodkami akademickimi, środowiskami katolickimi, samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie celu Stowarzyszenia,
18) działanie na rzecz współpracy z Polonią.

§5

Stowarzyszenie wykonuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,
2) organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i kursów,
3) organizowanie imprez kulturalno – oświatowych,
4) organizowanie wystaw i pokazów,
5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz propagowania i upamiętniania dziedzictwa Jana Pawła II,
6) organizowanie zbiórek publicznych,
7) organizowanie imprez dochodowych,
8) występowanie o dotacje finansowe do instytucji państwowych, samorządowych, spółdzielczych, prywatnych i innych,
9) prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizację celu statutowego.

Rozdział III
Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 6

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, o pełnej zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, dająca gwarancję realizacji celu i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może zostać organizacja, instytucja lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, który wspiera Stowarzyszenie w realizacji jego założeń statutowo – programowych. W pracach Stowarzyszenia członek wspierający reprezentowany jest przez upoważnionego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona na rzecz Stowarzyszenia.
4. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.
5. Do Stowarzyszenia może przystąpić cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§7

1. Członkostwo następuje po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęciu jej przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze głosowania.
2. Od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia przysługuje osobom ubiegającym się o przyjęcie odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§8

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.
2. Stowarzyszenie dla realizacji celu i zadań statutowych, może zatrudnić niezbędną liczbę pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne.

§9

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia.

§10

Postanowienia § 9 pkt 2,3 mają zastosowanie do członków wspierających i honorowych, którzy są ponadto zwolnieni od płacenia składek członkowskich.

§11

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) aktywnego realizowania celu i zadań statutowych Stowarzyszenia,
2) przestrzegania i realizowania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) dbania o autorytet Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich.

§12

1. Utrata praw członkowskich następuje przez:
1) pisemne zgłoszenie ustąpienia członka przedłożone Zarządowi,
2) skreślenie – w przypadku zaniechania wypełniania obowiązków określonych w § 11,
3) wykluczenie – za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
4) utratę zdolności do czynności prawnych,
5) śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Decyzje o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu wniesienie odwołania do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku w terminie do dnia 31 marca jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

§15

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od daty przedstawienia żądania zwołania Zebrania.

§16

1. Zwołania Walnego Zebrania Członków dokonuje się co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem za pomocą listów poleconych lub pisma doręczonego członkowi za potwierdzeniem odbioru, z zastrzeżeniem postanowień §20 ust.2, §30 ust.2 i §31 ust.2. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad Zebrania oraz informację o ewentualnym drugim terminie Zebrania.
2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu powinno zawierać ponadto informacje na czyje żądanie zostało zwołane.
3. Przedmiotem uchwał Walnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad chyba, że wszyscy uczestniczący w Zebraniu zgodzą się na głosowanie albo uchwały dotyczą spraw porządkowych.

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
2. Walne Zebranie Członków tworzy ogół członków zwyczajnych.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia i programu prac na rok następny,
4) uchwalenie wysokości składek członkowskich,
5) zmiana Statutu,
6) wybór i odwołanie przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu,
7) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
8) rozpatrzenie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia,
9) rozstrzyganie odwołań Członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
10) rozwiązanie Stowarzyszenia i jego likwidacja.

§ 19

1. Prawo uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków powinno być wykorzystane osobiście.
2. Członek Stowarzyszenia, który z ważnych powodów nie może wziąć udziału w Walnym Zebraniu Członków może wyznaczyć swojego pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§ 20

1. Do ważności Walnego Zebrania Członków potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Zwołane ewentualnie w drugim terminie Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
2. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie może zostać przewidziane w zawiadomieniu o Zebraniu. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może zostać wyznaczony na ten sam dzień, nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

§ 21

Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów oddanych na zebraniu. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 22

Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym o ile zebranie nie zdecyduje o jawności wyborów. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 23

1. Zarząd składa się z 5 do 10 członków:
1) przewodniczącego Zarządu,
2) zastępcy przewodniczącego Zarządu,
3) sekretarza,
4) skarbnika,
5) 1 do 6 członków
2. Przewodniczącego Zarządu i pozostałych jego członków wybiera Walne Zebranie Członków.
3. Zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Zarząd Stowarzyszenia powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wyborów.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Członkowie Zarządu wybierani są na wspólną kadencję. W przypadku śmierci członka Zarządu, jego odwołania lub ustąpienia przed końcem kadencji, Zarząd funkcjonuje do końca kadencji w zmniejszonym składzie z zastrzeżeniem ust.6.
5. W przypadku gdy w trakcie kadencji z przyczyn opisanych w ust.5 wygaśnie mandat przewodniczącego Zarządu, albo gdy liczba członków Zarządu zmniejszy się poniżej wymaganej statutem minimalnej liczby, Walne Zebranie Członków niezwłocznie dokona wyborów uzupełniających.
6. W umowach z członkami Zarządu, Stowarzyszenie reprezentowane jest przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Zebrania Zarządu prowadzone są przy obecności co najmniej połowy jego członków, uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

§ 25

Do zakresu działalności Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) udzielanie pełnomocnictw do konkretnych działań,
3) kierowanie pracami Stowarzyszenia,
4) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów, przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia,
7) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
8) prowadzenie korespondencji i rachunkowości zgodnie z przepisami prawnymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
9) administrowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
10) przyjmowanie względnie zwalnianie pracowników Stowarzyszenia i zawieranie umów cywilnoprawnych,
11) pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
12) nadawanie tytułu członka honorowego i wspierającego Stowarzyszenia.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób:
1) przewodniczącego,
2) dwóch członków komisji.
2. Na pierwszym posiedzeniu, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na wspólną kadencję.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu. Ma ona prawo dokonywania kontroli w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół. Ze swoich czynności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zebranie Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w § 14 ust. 2.

§ 28

Do składania oświadczeń woli, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z których jednym musi być przewodniczący albo zastępca przewodniczącego Zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagana jest reprezentacja z udziałem skarbnika.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: składki członkowskie, dotacje, dochody z organizowanych zbiórek i imprez, dochody z działalności gospodarczej, wydawniczej, zapisy, spadki oraz dochody z majątku Stowarzyszenia.
2. Rokiem obrotowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 30

1. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
2. Wniosek o zmianę Statutu nie może być wnioskiem nagłym lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania i zawierać propozycję zmian statutu.
3. Zmiana Statutu podlega wpisowi do rejestru.

§ 31

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
2. Wniosek o rozwiązanie nie może być wnioskiem nagłym lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków i musi być umieszczony w porządku dziennym. Przy uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi być równocześnie podjęta uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu likwidatora.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji.