Walne i wyborcze Zebranie członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby, odbyło się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a w piątek 11 marca 2022 r. Porządek obrad był następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021.
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2021.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał.
9. Wybór Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.
10. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.
11. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
12. Przedstawienie planów działania Zarządu na rok 2022.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

W czasie spotkania dokonano wyboru Przewodniczącego i Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Członków Komisji Rewizyjnej.