Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w 2021 r.

Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et  Spes zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby, które odbędzie się w  Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, dnia 17 marca 2021 r. o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum, drugie Zebranie odbędzie się tego samego dnia, o godz. 14:30.

Planowany porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad.
2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020.
5.      Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
6.      Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
7.      Podjęcie uchwał.
8.      Przedstawienie planów działania Zarządu na rok 2021.
9.      Uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych w działalności Stowarzyszenia.
10.     Wolne wnioski.
11.     Zakończenie spotkania.

W czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia istnieje możliwość  uregulowania składek członkowskich.