Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 26.06.2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby, które odbędzie się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, dnia 26 czerwca 2020 r. o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum, drugie Zebranie odbędzie się tego samego dnia, o godz. 14:30.

Planowany porządek obrad:

 1.   Otwarcie obrad.
 2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3.   Przyjęcie porządku obrad.
 4.   Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019.
 5.   Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 6.   Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 7.   Podjęcie uchwał.
 8.   Przedstawienie planów działania Zarządu na rok 2020.
 9.   Sprawozdanie z realizacji aktualnych inwestycji w Parku  Papieskim.
 10.   Wolne wnioski.
 11.   Zakończenie spotkania.

W czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia istnieje możliwość uregulowania składek członkowskich.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Andrzej Sobkowiak