Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Walne Zebranie Członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „LUMEN ET SPES”
w dniu 10 marca 2023 r., działając na podstawie § 18 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia podjęło uchwalę
o następującej treści:


Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II „LUMEN ET SPES” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec szkalowania osoby Jana Pawła II i staje w obronie świętości i dobrego imienia tego Wielkiego Polaka.

Dostrzegamy nienawistny atak na nas katolików i nasze autorytety poprzez medialną nagonkę zniesławiającą Jana Pawła II, który w swojej ogromnej spuściźnie pozostawionego nauczania zawarł odniesienie również do godności przynależnej każdemu człowiekowi. Dlatego też protestujemy wobec wprowadzania do przestrzeni publicznej nieprawdziwego wizerunku Papieża Polaka, wykreowanego w dużej mierze na podstawie fałszywych materiałów aparatu przemocy władz komunistycznych.

Wyrażamy nasz sprzeciw wobec próby niszczenia wizerunku człowieka, który jest symbolem zwycięstwa nad imperium zła. Św. Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla społeczeństw całego świata. Niósł świadectwo wiary, nadziei i miłości bliźniego i był wielkim orędownikiem praw człowieka.

Solidaryzujemy się z wszystkimi, którzy stają w obronie Jego dobrego imienia.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II „LUMEN ET SPES” wyraża szacunek dla dzieła Ojca Świętego i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Niezmiennym celem naszego Stowarzyszenia pozostanie promocja i wspieranie dzieł pozostających w sferze dziedzictwa duchowego i naukowego św. Jana Pawła II.