Walne Zebranie Członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes

Summary

Porządek zebrania był następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
7. Podjęcie uchwał.
8. Przedstawienie planów działania Zarządu na rok 2024.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
W czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia była możliwość uregulowania składek członkowskich.

Dnia 8 marca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby i Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Górnego w
Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.