Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes zaprasza na sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a w piątek 16 marca 2018 r. o godz. 14.00.

W przypadku braku kworum, drugie Zebranie odbędzie tego samego dnia o godz. 14.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wspomnienie o śp. Józefie Wichrze, Prezesie Stowarzyszenia.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

8. Głosowanie nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.

9. Wybór Przewodniczącego Zarządu.

10. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.

11. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

12. Przedstawienie planu finansowego Stowarzyszenia i programu prac na rok 2018.

13. Przedstawienie stanu realizacji Konkursu na pomnik – bryłę przestrzenną upamiętniający pobyt Jana Pawła II w Rzeszowie.

14. Dyskusja i wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

Podczas Zebrania istnieje możliwość uregulowania składek członkowskich.

Serdecznie zapraszamy!