Regulamin konkursu na wykonanie Pomnika-kompozycji przestrzennej upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Rzeszowie

REGULAMIN KONKURSU

na

Wykonanie koncepcji Pomnika – kompozycji przestrzennej

upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Rzeszowie

zlokalizowanego w Parku Papieskim w Rzeszowie

  

 1. Organizatorem Konkursu jest:

Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes”.

W Sądzie Konkursowym wezmą udział przedstawiciele Gminy Miasta Rzeszowa.

 

Adres Organizatora Konkursu :

Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes”

budynek Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie,

ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

tel. (17) 871-24-00 (centrala), tel. (17) 871-24-03 (sekretariat),

fax (17) 871-24-06, e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami Konkursu jest Józef Wicher, tel. 602 180 698, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia – Organizatora Konkursu.

 

 1. Niniejszy Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym Organizator Konkursu przyrzeka nagrody za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej.

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone stosownymi dokumentami.

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej Pomnika – kompozycji przestrzennej upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Rzeszowie w dniu 2 czerwca 1991 r. ukazującej treść przesłania papieskiego podczas tej wizyty w interesującej formie przestrzennej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w granicach objętych opracowaniem konkursowym, na podstawie założeń ideowych i wytycznych funkcjonalno-przestrzennych określonych w niniejszym Regulaminie jako Koncepcja.

 

 1. Miejscem realizacji wybranej Koncepcji jest część działek nr 73 i 74 obr. 209 Zalesie znajdujących się na terenie Parku Papieskiego w Rzeszowie, który obecnie zajmuje teren 17 ha. Działki – miejsce wybranej Koncepcji – mają kształt podłużny o powierzchni 8272 m2. i znajdują się w północno-wschodniej części Parku Papieskiego, Miejsce wskazuje dołączona mapa sytuacyjna.

 

 1. Cele oraz zadania Konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie Koncepcji projektowej Pomnika – kompozycji przestrzennej upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Rzeszowie w dniu 2 czerwca 1991 r. wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.

Forma użyta w rozwiązaniu przestrzennym powinna odnosić się do treści przesłania papieskiego podczas tej wizyty i wzbogacać przestrzeń miejską o dzieło artystyczne wysokiej klasy.

 

 1. Forma Konkursu.

7.1. Konkurs będzie realizowany jednoetapowo. Oceniane będą Koncepcja projektowa- idea Pomnika, Kompozycja przestrzenna – model architektoniczno-rzeźbiarski Kompozycji oraz charakterystycznego detalu Pomnika, zagospodarowanie terenu wokół pomnika, w formie wizualizacji graficznej i opisowej.

7.2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

7.3. Maksymalny planowany koszt łączny wykonania prac zrealizowanych na podstawie Koncepcji wynosi 600 tys. zł brutto

 

 1. Materiały do opracowania pracy konkursowej:

a) Kopie aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500,

b) Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca miejsce lokalizacji Pomnika,

c) Podkłady geodezyjno-geologiczne związane z lokalizacją pomnika-monumentu,

d) Materiały dla osób zakwalifikowanych do Konkursu związane z wizytą Jana Pawła II w Rzeszowie w formie płyty DVD zawierającej wizytę Jana Pawła II w Rzeszowie oraz wizualizację komputerową Parku Papieskiego w Rzeszowie wraz z tekstem założeń konkursowych można otrzymać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

e) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 116/24/2005

f) Projekt Zagospodarowania Parku Papieskiego można otrzymać w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie ul. Plac Ofiar Getta 6

 

 1. Wytyczne programowo-przestrzenne:

Opracowanie zagospodarowania terenu ma mieć charakter upamiętnienia miejsca pobytu Jana Pawła II w Rzeszowie w dniu 2 czerwca 1991 r.

Opracowanie powinno być zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Parku Papieskiego.

 

 1. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej.

10.1. Prace Konkursowe mają składać się z części: graficznej i opisowej:

a) część graficzna powinna zawierać :

– plansze ( maks. 3) na lekkim, sztywnym podkładzie, drukowanych jednostronnie o wymiarach ok.100×70 cm. wykonane w dowolnej technice graficznej wraz z danymi dotyczącymi techniki i materiałów, z których wykonany będzie pomnik.

Część graficzna powinna uwzględniać kontekst, jakim jest otoczenie Pomnika.

– istniejące i planowane zagospodarowanie terenu w określonych granicach opracowania,

– wykonane na mapie w skali 1:100,

– co najmniej 2 wizualizacje: widok ze wszystkich stron i widok z lotu ptaka (aksonometria, perspektywa, fotomontaż) – forma: 4 plansze widokowe o formacie A2, technika dowolna,

– ewentualnie inne rysunki konieczne do zobrazowania koncepcji,

b) część opisowa powinna zawierać objaśnienia do części graficznej, w tym:

– zwięzłe uzasadnienie projektowanych rozwiązań,

– uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach nie przedstawionych w części graficznej,

– podstawowe dane programowe i zestawienia powierzchni,

– opis koncepcji uwzględniającej części przestrzennej istniejącej i projektowanej zieleni i zagospodarowania Parku Papieskiego,

– opis projektowanych elementów przestrzennych,

Część opisowa powinna być wykonana, w 2 egzemplarzach, w formacie A4.

 1. Model architektoniczno – rzeźbiarski Pomnika – kompozycji przestrzennej w skali 1:10 wykonany z trwałych materiałów (np. gips, żywica, drewno).
 2. Charakterystyczny detal Pomnika – kompozycji przestrzennej w skali 1:1 zrealizowany z trwałych materiałów (np. gips, żywica, drewno).
 3. Informacje o planowanych łącznych kosztach wykonania Pomnika – kompozycji przestrzennej – kosztorys realizacyjny.

 

10.2. Całość opracowania pracy konkursowej powinna być przekazana Organizatorowi konkursu również w postaci zapisu na płytach C, DVD lub pamięci stałej w formatach:

– dla plansz JPEG,TIFF lub PDF, z których były drukowane,

– dla części opisowej Word, PDF, Excel

Nośnik należy umieścić w zamkniętej kopercie z karta identyfikacyjną. Zapis cyfrowy nie podlega ocenie, zostanie wykorzystany wyłącznie do celów publikacyjnych.

10.3. Wykonawca przeniesie na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i zagranicą z tych utworów jakimi są analiza oraz koncepcje wraz z elementami dokumentacji technicznej i kosztorysowej, oraz zezwala na wykonywanie przez Organizatora Konkursu autorskiego prawa zależnego, oraz wprowadzania zmian do analizy bądź koncepcji bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste.

 

 1. Warunki udziału w konkursie:

a) Do Konkursu mogą być dopuszczeni jedynie rzeźbiarze z wyższym wykształceniem kierunkowym oraz członkowie związków twórczych w dziedzinie rzeźby, którzy wykonywali prace rzeźbiarskie prezentowane publicznie.

b) Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, w tym zespoły autorskie, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki, określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 1b .

c) W przypadku zespołu, co najmniej jedna osoba musi spełniać warunki określone w punkcie a,

d) Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

 • osoby biorące udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizowaniu konkursu;
 • osoby biorące udział w pracach Sądu Konkursowego;
 • osoby pozostające w stosunku prawnym lub faktycznym z członkami Sądu Konkursowego, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członków Sądu Konkursowego i ich werdyktów.

 

 1. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu

12.1. Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pisemnie lub pocztą elektroniczną do Organizatora o wyjaśnienie postanowień Regulaminu. Pytania należy opatrzyć hasłem: – Pomnik – kompozycja przestrzenna upamiętniającego pobyt Jana Pawła II w Rzeszowie w dniu 2 czerwca 1991 r.

12.2. Organizator udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłyną w terminie do dnia 5 września b.r.

12.3. Organizator Konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje na piśmie lub pocztą elektroniczną, w terminie do 2 dni od wpływu pytania/prośby o wyjaśnienie.

12.4. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynie po upływie terminów składania pytań lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Organizator może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie zapytania bez odpowiedzi.

12.5. Treść zapytań oraz odpowiedzi bez ujawniania źródła zapytania Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej.

12.6. Udzielone przez Organizatora odpowiedzi i wyjaśnienia są wiążące dla Uczestników Konkursu.

 

 1. Dokumenty

13.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie:

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków. Nie dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

c) pisemne oświadczenie uczestnika konkursu, że przysługują mu prawa autorskie w zakresie określonym w konkursie,

d) kopia dyplomu ukończenia Uczelni Artystycznej, bądź legitymacji członka profesjonalnego związku twórczego, potwierdzona za zgodność z oryginałem.

e) pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika konkursu, w przypadku uczestników konkursu występujących wspólnie, lub uczestnika konkursu, który wyznaczył osobę do występowania w jego imieniu.

f) wykazane doświadczenie – porfolio ze zrealizowanymi co najmniej dwoma pomnikami, rzeźbami.

13.2. Oświadczenie o zgodzie na zawarcie umowy o przeniesieniu praw autorskich do Koncepcji – dołączyć do karty identyfikacyjnej.

13.3. W przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty i oświadczenia wymienione w punktach a-c i 1.2. muszą być złożone przez każdego z uczestników konkursu występujących wspólnie.

13.4. Każdy z uczestników, bądź zespołów autorskich winien do pracy konkursowej załączyć pisemne oświadczenie, że przysługują mu prawa autorskie do przedłożonego w Konkursie projektu.

13.5. Złożenie przez uczestnika wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie dokumentów i oświadczeń wymienionych powyżej, będzie stanowiło podstawę do oceny przez Sąd Konkursowy spełnienia warunków dopuszczających do udziału w Konkursie i wydania materiałów konkursowych o których mowa w ust.8. Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać do 5 września 2017 r.

Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek.

 

14. Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

14.1. Wniosek i wszystkie oświadczenia uczestników Konkursu muszą być czytelnie podpisane i złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika Konkursu (w odniesieniu do podmiotów gospodarczych przez osoby wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji).

Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Uczestnik, który złoży więcej niż jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie lub będzie występował w więcej niż jednym wniosku, zostanie wykluczony z Konkursu.

14.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy sporządzić na piśmie. Dokumenty dołączane do wniosku w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Konkursie muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem podpisem uczestnika Konkursu lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania – za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które musi zostać przedłożone w oryginale lub jako potwierdzona notarialnie kopia.

14.3. Organizator Konkursu nie dopuszcza możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie za pomocą poczty elektronicznej.

14.4. Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie:

Sekretariat Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

 

 1. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

15.1. Organizator Konkursu bezpośrednio po upływie terminu dokona oceny złożonych wniosków pod względem spełniania wymagań Regulaminu, w razie potrzeby wezwie do złożenia ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień i sporządzi listę Uczestników Konkursu. Brak uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień niepełnych lub niejasnych spowoduje wykluczenie Uczestnika Konkursu. W celu zapewnienia uczestnikom anonimowości Organizator uniemożliwi dostęp do informacji identyfikujących Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie do chwili rozstrzygnięcia Konkursu.

15.2. Po ocenie wniosków Organizator zaprosi Uczestników do składania prac konkursowych.

 

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie

16.1. Data składania prac konkursowych – 20 listopada 2017 r. do godz. 14.00.

16.2. Miejsce składania prac konkursowych: Sekretariat Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

16.3. Forma dostarczenia prac konkursowych: prace należy składać w zaklejonej kopercie (teczce) drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Instytutu. Wszystkie elementy pracy konkursowej jak i opakowanie (w jednym opakowaniu może znajdować się tylko jedna praca konkursowa) autorzy oznaczają dowolnie wybraną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Liczbę wysokości 1 cm należy umieścić w prawym górnym rogu każdej planszy na oprawie części tekstowej oraz na zewnątrz zaklejonej i  opieczętowanej koperty, oznaczonej napisem „karta identyfikacyjna”.

Karta identyfikacyjna zawiera:

imiona, nazwiska, adresy, przynależność stowarzyszeniową osób, które wykonały pracę konkursową wraz z określeniem ich udziału w tej pracy oraz nazwę i adres reprezentowanego przez nich podmiotu, liczbę rozpoznawczą danej pracy, oświadczenie uczestnika Konkursu o związaniu warunkami Konkursu,

16.4. Na żadnej z części pracy konkursowej nie można umieszczać opisów lub znaków graficznych umożliwiających identyfikację autora. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały przygotowane w sposób umożliwiający identyfikację autorów przed otwarciem kopert z kartami identyfikacyjnymi.

16.5. Uczestnik Konkursu, który będzie występował w więcej niż w jednej pracy konkursowej, zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone.

Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie uczestnicy Konkursu, tzn. podmioty dopuszczone do udziału w Konkursie i zaproszone przez Organizatora.

Prace konkursowe złożone przez podmioty nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

16.6. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

16.7. Sąd Konkursowy wyłoni oceni projekty i ogłosi wyniki konkursu do 28 listopada 2017.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostaną przydzielone wskazanym pracom konkursowym I, II i III nagroda.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

Prace konkursowe podlegać będą ocenie pod względem spełnienia wymagań określonych w regulaminie Konkursu. Sąd Konkursowy oceni prace wspomagając się kryteriami określonymi poniżej, w skali ocen łącznie od 1 do 100 pkt.:

 1. Walory artystyczne kompozycji przestrzennej i urbanistycznej – 50 pkt.
 2. Walory ideowe bryły – 30 pkt.
 3. Walory struktury rzeźbiarskiej pomnika oraz jego kompozycji przestrzennej – 20 pkt.

 

 1. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej – Na wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją Projektu Zamawiający ustala budżet nie przekraczający 600 tys. zł. (brutto)

 

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Organizatora z uczestnikami konkursu, oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

19.1. Porozumiewanie się Organizatora Konkursu z uczestnikami Konkursu, następuje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z tym zastrzeżeniem, ze wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy sporządzić na piśmie.

19.2. Jeżeli Organizator Konkursu lub uczestnik przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 1. Sąd Konkursowy

20.1. Skład Sądu Konkursowego:

 • prof. Wincenty Kućma
 • prof. Stanisław Białogłowicz
 • prof. Jerzy Kierski
 • mgr Aleksandra Wąsowicz-Duch
 • mgr inż. Andrzej Skotnicki
 • mgr Edyta Dawidziak
 • ks. mgr Franciszek Dziedzic
 • ks. mgr Paweł Batory
 • siostra dyr. mgr Anna Telus
 • mgr inż. Józef Wicher

20.2. Konkurs jest rozstrzygany przez Sąd Konkursowy na posiedzeniach zamkniętych. Organizator Konkursu unieważnia Konkurs, jeżeli wpłynęły mniej niż dwie prace konkursowe. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

20.3. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, przyznaje nagrody i przygotowuje uzasadnienie werdyktu w sprawach spornych. Po rozstrzygnięciu Konkursu Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac w oparciu o liczbę rozpoznawczą ( kartę identyfikacyjną)

20.4. Ogłoszenie przez Organizatora Konkursu decyzji Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem oraz ujawnienie nazwisk autorów nagrodzonych prac nastąpi w siedzibie Organizatora Konkursu. Informacja zostanie następnie podana do publicznej wiadomości wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zorganizowanej wystawie oraz w prasie lokalnej, radio VIA i na stronie internetowej Zamawiającego.

20.5. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator powiadomi wszystkich Uczestników.

20.6. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o miejscu wystawy Prac Konkursowych, czasie jej trwania oraz o wydaniu publikacji pokonkursowej.

 

 1. Rodzaj i wysokość nagród.

21.1. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane tylko za prace spełniające niniejsze warunki konkursu.

Kwota przeznaczona na całościową pulę nagród to 14 000 zł (brutto). Kwota ta ulega podziałowi ze względu na zajęte miejsca.

21.2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostaną przydzielone autorom wskazanych prac konkursowych I, II i III nagroda.

Nagroda I – 8000,00 zł

Nagroda II – 4.000,00 zł.

Nagroda III – 2.000,00 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

21.3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszej nagrody, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Sąd Konkursowy może w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody zmienić liczbę, rodzaj i wysokość nagród i rozdysponować ich wartość, jako nagrody II i III lub wyróżnienia.

21.4. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone bezpośrednio przez Organizatora Konkursu w formie przelewu na konto bankowe, wskazane przez uczestnika, w terminie nie krótszym niż 15 dni od ustalenia wyników konkursu nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

21.5. Organizator Konkursu ma prawo do prezentacji nagrodzonych prac, bez dodatkowego wynagrodzenia dla ich Autorów

Warunkiem wypłaty przez Organizatora Konkursu nagrody, jest przeniesienie na piśmie autorskich praw majątkowych do Koncepcji na rzecz Organizatora Konkursu.

 

 1. Prace Konkursowe

21.1. Prace konkursowe, z wyjątkiem prac nagrodzonych pozostaną własnością ich autorów,

21.2. Organizator konkursu przechowuje dokumentacje konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

21.3. Prace konkursowe nie zakwalifikowane do dalszego postępowania będą mogły być odebrane przez Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora konkursu – tj w Sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniu 7 grudnia 2017 r. lub w innym późniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich zniszczenia, jeśli nie zostaną odebrane przez Uczestników w okresie 6 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego.

 

 1. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do prac konkursowych wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji

22.1. Organizator konkursu po dokonaniu wypłat przyznanych nagród pieniężnych stanie się właścicielem wszystkich nagrodzonych prac konkursowych.

22.2. Uczestnik zobowiązuje się, że :

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017.110.), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji prac objętych konkursem, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych tych osób.

b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji konkursu, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wprowadzania zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste,

c) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Organizatora Konkursu i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w p. 5,

d) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych, będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji niniejszego konkursu.

22.3. Organizator Konkursu nabywa prawo do wprowadzania modyfikacji do Koncepcji po uzgodnieniu z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste w następujących przypadkach:

 • opracowania redakcyjne
 • opracowania dokumentacji wymaganej do realizacji przedsięwzięcia objętego Koncepcją
 • opracowania dokumentacji wymaganej do realizacji przedsięwzięcia objętego Koncepcją w niepełnym zakresie, bądź tylko w wybranym przez Organizatora Konkursu zakresie.

22.4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Organizator Konkursu przejmuje na własność wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory.

22.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),
 2. digitalizacja,
 3. wprowadzenie do pamięci komputera,
 4. sporządzenie wydruku komputerowego,
 5. zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,
 6. wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci wydawnictwa książkowego, dziełowego, w tym również w formie wymienno kartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego, w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku,
 7. użyczanie, wynajmowanie, udostępnienie,
 8. wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet i Intranet,
 9. tłumaczeń na języki obce,
 10. dokonywania opracowań, przemontowań, zmian układu, modyfikacji,
 11. wystawienie, publiczne prezentowanie.

Uczestnik zezwala także Organizatorowi Konkursu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz wprowadzenia zmian lub analizy bądź koncepcji bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste.

22.6. Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie, lub w wyniku realizacji prac objętych konkursem lub dysponowania przez Organizatora Konkursu wytworzonymi utworami o których mowa w ust. 2, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich, oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także zwrotu Organizatorowi Konkursu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.

22.7. Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie na podstawie koncepcji objętej przedmiotem konkursu dokumentacji projektowej przez innych projektantów, bez konieczności uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobistego analizy bądź koncepcji.

 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Uczestnikom

Uczestnikom Konkursu, których interes doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych i w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Uczestnikom

Uczestnikom Konkursu, których interes doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych i w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 1. Pozostałe postanowienia

25.1. Zamawiający przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie.

25.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo utrwalenia i jednorazowej publikacji wszystkich prac nadesłanych na konkurs, w okresie dwóch lat od ogłoszenia wyników konkursu, bez wynagrodzenia z tego tytułu autorów prac.

25.3. Ogłoszenie konkursu do wiadomości publicznej nastąpi do 31 lipca 2017 roku.

Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów oraz w prasie lokalnej, centralnej i zostanie ogłoszone poprzez Radio VIA.

25.4. Prace: nagrodzone i wyróżnione w konkursie, stanowią dokumentację konkursową, którą Organizator Konkursu jest zobowiązany przechowywać wieczyście. Organizator konkursu jest związany Regulaminem konkursu.

25.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują organizatorzy Konkursu

25.6. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania prac konkursowych, zmodyfikować treść Regulaminu. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim uczestnikom konkursu, którym przekazano regulamin Konkursu, a w przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po zakwalifikowaniu uczestników do udziału w konkursie, wszystkim uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani.

O dokonanych modyfikacjach Organizator zawiadomi wszystkich uczestników w sposób określony w niniejszym regulaminie,

 

 

 

Załączniki: